Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna

10 gru 2014 10:39 Autor: mszczucka

Placówka
Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna (RPOT) przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji oraz nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Celem działalności Placówki jest, między innymi, zapewnienie tym dzieciom: całodobowej specjalistycznej opieki i wychowania, rehabilitacji, działań terapeutycznych, świadczeń zdrowotnych oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb, kształcenia, wychowania.

Uchwałą Nr XXXVII/488/14  z dnia 24 czerwca 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego powierzył Powiatowi Myśliborskiemu zadanie publiczne w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30 B.

Starosta Myśliborski otrzymał zezwolenie na prowadzenie RPOT Decyzją Nr 5/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2014 r.

Dane teleadresowe RPOT

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie
ul. Mickiewicza 30 B
74-400 Dębno
tel./fax. 95 760 27 00
e-mail: sekretariat@rpot.pl
adres strony: www.rpot.pl

Kierowanie dzieci do RPOT
Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1903/14 z dnia 6 listopada 2014r. udzielono Pani Dorocie Rybarskiej – Jarosz, Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pełnomocnictwa do kierowania dzieci wymagających szczególnej opieki, do Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie. Kierowanie dzieci do RPOT prowadzone jest na wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, i po zasięgnięciu opinii dyrektora RPOT.
Wydanie skierowania, o którym mowa w § 3 i w § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720) do regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej może nastąpić po otrzymaniu przez ROPS wniosku z uzasadnieniem wskazującym, że ze względu na stan zdrowia, wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, dziecko nie może zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art. 109 i 112 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Do wniosku zawierającego uzasadnienie należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. Wniosek należy przesyłać w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed jej otwarciem, oznaczonej w sposób widoczny napisem DANE OSOBOWE, zaadresowanej w następujący sposób:

Dorota Rybarska – Jarosz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Jednocześnie należy przesłać ksero dokumentacji dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno, w celu wydania opinii przez Dyrektora RPOT dotyczącej możliwości zapewnienia dziecku specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji. Dokumentację należy odpowiednio zabezpieczyć.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w RPOT w Dębnie w 2017 roku
Zarządzeniem nr 28/17 z dnia 14 marca 2017 r. Marszała Województwa Zachodniopomorskiego ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2017 r. w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie w wysokości 6 274,91 zł. Zarządzenie opublikowane zostało w dniu 30 marca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 1342. Zgodnie z art. 196 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) ogłoszenie stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Galeria

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
14 KB