Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

16 wrz 2010 12:26 Autor: mkozera
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, osobom podejmującym legalne zatrudnienie w dowolnym kraju na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz od 1 kwietnia 2006 r. na terytorium Szwajcarii, przysługuje prawo do ubiegania się o świadczenia rodzinne. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Koordynacja świadczeń rodzinnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej odnosi się do mieszkających w Polsce obywateli polskich oraz innych krajów UE i EOG, których członkowie rodziny wykonują legalnie pracę najemną lub na własny rachunek na terenie innego niż Polska kraju UE lub EOG, a także do mieszkających i pracujących w Polsce obywateli innych krajów UE i EOG. Koordynacji podlegają także zasiłki rodzinne na dzieci będące na utrzymaniu emerytów lub rencistów przemieszczających się we Wspólnocie.

W przypadku pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek świadczenia rodzinne mogą być przyznane na mocy ustawodawstwa tego państwa, którego ustawodawstwem objęty jest pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek. Warunkiem ubiegania się o świadczenia rodzinne jest złożenie wniosku o takie świadczenia w kraju, w którym wykonuje się działalność zawodową. W przypadku, gdy jest się osobą zatrudnioną w innym kraju UE lub EOG wniosek o świadczenia rodzinne składa się w instytucji zagranicznej właściwej w sprawach świadczeń rodzinnych. Instytucja zagraniczna wydaje wtedy odpowiednie formularze, które są przez nią wypełnione, podpisane oraz opieczętowane. Odpowiednią część tych formularzy wypełnia i potwierdza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

ROPS nie przyjmuje do realizacji formularzy niewypełnionych i nieopieczętowanych przez instytucję zagraniczną.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego odnoszą się do:
  1. Państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.
  1. Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia.